Chuyện ông Chường

Ít ai gặp được ông Chường. Cụ Hinh cũng có thoáng thấy ông Chường, nhưng chưa “gặp”. Có thể đó là điều may. Chuyện kể rằng sau khi ai đó gặp ông Chường, thì chính ông Chường sẽ hóa đất, và cái người gặp ông Chường thì sẽ hóa thành ông Chường. Chuyện này nghe… More Chuyện ông Chường