[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Thứ Năm, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Báo cáo sai về thiên tai, dịch bệnh:Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch 8 tỉnh kiểm điểm

Ngày 29- 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc báo cáo không đúng những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra năm 2009; phân bổ kinh phí chậm; sử dụng kinh phí được hỗ trợ sai mục đích, không đúng đối tượng và không theo quy định.

Nhiều nơi ở miền Trung từng hứng nhiều trận lũ lụt
Nhiều nơi ở miền Trung từng hứng nhiều trận lũ lụt.
Sử dụng không đúng mục đích
Qua báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, ngành liên quan về kết quả thanh tra việc phân bổ và sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh năm 2009 tại 8 tỉnh trên cho thấy, việc bố trí, sử dụng ở một số địa phương chưa thực sự tiết kiệm, hiệu quả, chưa đúng mục đích.
Cụ thể, việc đánh giá, tổng hợp về thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh của một số địa phương để kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả chưa thật chính xác cả về khối lượng và giá trị cần khắc phục. Kinh phí mà ngân sách trung ương hỗ trợ chưa đáp ứng đủ so với đề nghị của các tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai, nhưng thực tế ở một số địa phương như Quảng Nam, Phú Yên vẫn không sử dụng hết.
Một số địa phương khi tổng hợp kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để quyết toán đã đưa vào cả những đối tượng không thuộc diện được ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định. Có những địa phương khi báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ là cần phải được hỗ trợ ngay, nhưng khi được hỗ trợ thì không triển khai kịp thời, thậm chí phân bổ chậm trễ so với yêu cầu, không đúng mục đích và sai đối tượng như các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định.
Tỷ lệ giải ngân kinh phí được hỗ trợ đạt thấp, đến ngày 30-6-2010, kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2009 của 8 tỉnh được thanh tra mới giải ngân được 55,38%. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí tại Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Hà Giang, Thanh Hóa không đúng quy định.
Làm rõ trách nhiệm, thu hồi các khoản chi sai
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc báo cáo không đúng những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh trên chỉ đạo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm trong việc: báo cáo không đúng tình hình thiệt hại; bố trí kinh phí khắc phục thiên tai không đúng mục tiêu, không có cơ sở; chậm phân bổ kinh phí; phân bổ, sử dụng không đúng đối tượng.
Chấn chỉnh, khắc phục ngay việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra không kịp thời trong thời gian qua Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án, công trình bị thiệt hại do thiên tai để sớm đưa các công trình vào phục vụ đời sống và sản xuất.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đối với khoản kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh các địa phương đã bố trí, phân bổ, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng theo nội dung từng quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thu hồi về ngân sách trung ương.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp trực thuộc kiểm tra, rà soát lại công tác báo cáo đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; việc phân bổ và sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách trung ương; việc bố trí dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh theo quy định.
Hà Nhân/Tiền Phong