[Ga: een map omhoog, voorpagina]

 

Sốc…toàn tập!

April 16, 2012

Sốc hoàn toàn. Ảnh: internet

Tác giả: Kỳ Duyên

Có hai hiện tượng xã hội khi xảy ra, đã làm cho những con người có lương tri bị tổn thương sâu sắc. Một hiện tượng thuộc về cái bất đức, vô luân. Một hiện tượng thuộc về cái bất tài, vô lý. Cả hai cái đều là sự góp phần…đắc lực cho sự tụt hậu một cách tủi hổ của đất nước, trước văn hóa, văn minh và phát triển.

Read the rest of this entry »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,608 other followers

%d bloggers like this: