[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Wednesday, April 27, 2011

Tin về bầu cử ngày 22/05:

Tổng chi dự kiến > 700 tỷ đồng, đến ngày 22/05/2011 Bộ Tài chính đã xuất 1031 tỷ đồng, để bầu ra:

- 000.492 Đại biểu Quốc hội (trong số 827 ứng viên, chắc còn tự rút, hiện 1,66 chọn 1)
- 003.832 Đại biểu 63 Hội đồng nhân dân tỉnh
- 021.131 Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (697 huyện/quận, trừ một số thí điểm bỏ HĐND)
- 281.491 Đại biểu hội đồng cấp xã (11.142 xã, phường; trừ các phường thí điểm bỏ HĐND)

Tổng cộng: 306.946 vị sẽ trúng và sẽ được gọi là 30 vạn đại biểu dân cử. Nôm na, cứ gần 300 dân nước ta có một người được gọi là "dân biểu".