[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Thảo luận

Hai điều đầu tiên muốn hỏi tác giả khi đọc “Nghệ thuật và Tài năng”

Hang Cắc Cớ

Bạn Đào Mai Trang là rất chân thành và dụng nhiều chữ khi tự nhận “Tôi là một người làm báo, chọn viết về mỹ thuật từ giữa những năm 1990, do cảm thấy không hiểu biết gì về lĩnh vực này và muốn tìm hiểu về nó với những trải nghiệm thực sự. Dưới [...]

Tìm kiếm

  • Từ khóa
  • Tác giả
  • Từ
    Pick a date
  • Đến
    Pick a date