[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

MTTQ VN kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Cần một đạo luật riêng về Đảng

Sáng 28.6, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức Hội nghị lần thứ 9 tại Hà Nội thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các...

Hướng dẫn triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản số 52-HD/BTGTW ngày 22/5/2012, gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương Hướng dẫn...

Hội nghị Trung ương 5: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khoá XI đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thống nhất cao ban hành cá...

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng ...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về kết cấu hạ tầng

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấ...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị...