[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Để khai trương trung tâm mua sắm, một đại gia Trung Quốc đã không tiếc tiền dùng đến 600 thỏi vàng lát lối đi.