Kết quả đấu thầu TPCP do KBNN phát hành 21-6-2012

22-6-2012 (VF) – HNX công bố kết quả đấu thầu TPCP do KBNN phát hành ngày 21-6-2012.

  1. Kỳ hạn 2 năm: Gọi thầu 1000 tỷ đồng, trúng thầu 100 tỷ đồng, lãi suất 9,2%
  2. Kỳ hạn 3 năm: Gọi thầu 2000 tỷ đồng, trúng thầu 100 tỷ đồng, lãi suất 9,4%
  3. Kỳ hạn 5 năm: Gọi thầu 2.000 tỷ đồng, trúng thầu 200 tỷ đồng, lãi suất 9,55%